fredag 15 september 2017

Dekapitering nu vore huvudlöst

Statsministerns högsta tjänsteman Lennartsson visste och Hultqvist kände inte ett behov att informera Löfven. Om det är sant eller osant får KU fastslå. Om det var för att han visste att hon visste eller att det kanske till och med var allmänt känt för alla i regeringen vid den tiden kommer vi säkert att få veta. Tror fler huvuden kan komma att rulla senare och statsministerns hänger lösast av alla, men kanske inte lämpligt att nu och på vag grund dekapitera just försvarsministern. Många vittnar om hur det skulle skada Sveriges anseende, inte minst respekten från den mäktige och hotfulle grannen i öster. Nu håller vi fokus på att gemensamt presentera ett bättre alternativ för Sverige. Det är en Alliansregering som gör sig oberoende av SD som är målet. Skulle det då vara bättre att göra sig kvitt Hultqvist så att Löfven frias från ansvar? Nej jag tror inte det. Nu har Moderaterna gjort en annan bedömning och får stå för och förklara den. Men att man nu anklagar man Centerpartiet för svek mot Alliansen och för att stödja S. Det är felaktigt, ovärdigt och speglar inte det goda samarbete vi har i daglig politik.
Bara inom civilutskottet läggs mer än tjugo gemensamma yrkanden från bostads- till konsumentpolitik. Vi ska förverkliga dem tillsammans.

lördag 2 september 2017

”Nio nya städer” är inte lösningen

Nya städer föreslår en utredning som just överlämnats till bostadsministern Peter Eriksson (Mp). Det som ett svar på en av de 22 punkter som regeringen lade fram, sedan bostadssamtalen tagit slut, där över trettio förslag fanns på bordet för ställningstagande.

Det är fortfarande så att Sveriges bostadsmarknad lider av en dysfunktionalitet som kommer sig av en råg rörlighet och prisreglering på hyresmarknaden. Långa och oförutsägbara planprocesser fördröjer genomförandet, medan riksintressen, strandskyddsbestämmelser och lokala NIMBY-lobbyister hindrar de bostäder som behövs för att lösa bristen i de 255 kommuner av 290 som uppger att det saknas bostäder.

Centerpartiet hade hellre sett djupgående diskussioner under bostadssamtalen, senvintern 2016 som löst dessa problem, men är naturligtvis inte emot att kommuner och regioner samverkar med staten för att kunna utveckla platser som har en potential att bli attraktiva för inflyttning och kan dra till sig bygginvesteringar som sker på marknadsmässig grund, därför att de har en gynnsam placering i förhållande till redan utbyggda eller planerade kollektivtrafikstråk, eller likt Härryda utanför Göteborg råkar husera Sveriges näst största flygplats.

Kolla Parkstad i Kungsbacka = 1100 bostäder i olika upplåtelseformer.
Allianspolitik realiseras - subventionsfritt
Kan regeringen förmå kommunerna och branschen att ta sådana initiativ så är det betydelsefullt, men kraften måste komma underifrån. Just nu är konjunkturer och ränteläge gynnsamt, men det kan ändras snabbt. Kapaciteten i byggsektorn har nått taket, vilket kommer driva upp kostnaderna. Om det sammanfaller med sjunkande bopriser. Kommer ett byggstopp mycket snabbt som inga subventioner i världen kan förhindra.

Men, som vanligt när det gäller S-ledda regeringar glöms landsbygden och de norra delarna av landet bort. Platser där låga marknadsvärden på bostäder som alla vet behövs, hindrar byggföretag att nyinvestera.

Trafikverket presenterade sin plan för 2018-2029 och liksom här i Halland är det säkert många som dragit en lättnaden suck över att förväntade investeringar kommer kunna genomföras som planerat. Men där fanns brister och hål i planeringen.
  • Det finmaskiga järnvägsnätet, vid sidan av de stora stambanorna, får inte de resurser som behövs. Det handlar om väldigt många mindre sträckor över hela landet som behöver rustas upp, men som regeringen nu åsidosätter. De är en viktig del för att hela järnvägsnätet ska hänga ihop och fungera. Det är oroväckande att regeringen inte inser det.
  • Risken finns att många landsvägar i hela landet tillåts förfalla, eftersom de får alldeles för lite resurser i transportplanen. Effekten av det blir sämre säkerhet, sämre bärighet och lägre hastigheter. Allt detta kommer drabba landsbygden.
  • Satsningen på höghastighetstågen är en halvmesyr, på grund av att regeringen inte har anvisat tillräckligt med pengar.
Sammanfattningsvis har jag som Centerpartiets bostadspolitiske talesperson ett ljumt intresse för ambitionerna att skapa nya städer. Vad utredaren presenterat för regeringen är sådant som redan är möjligt att realisera, utan att en idéfattig regering tar åt sig äran. Det som behövs är nya tag kring regelfrågor som fortfarande står i vägen för byggplaner på dessa nio platser och på hundratals andra orter, liksom små- och stora städer där bristen på bostäder för unga- och nyanlända är skriande.

Ola Johansson (C)

onsdag 23 augusti 2017

Studentbostadssatsning utan täckning

Akademiska hus – det statliga bolag som har till uppgift att förse landets universitet och högskolor med lokaler för sin verksamhet – har idag presenterat sina planer att få fram 28 000 fler studentbostäder fram till 2026. Det är förstås bra att de tagit ett sådant initiativ, men en smula ironiskt att bostadsminister Peter Eriksson (Mp) och Helene Hellemark-Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning tar åt sig äran. För bara två år sedan tog nämligen regeringen ut 6,5 miljarder från Akademiska hus genom att skriva upp värdet på bolagets fastigheter och plocka hem hela det högre fastighetsvärdet och lite till i utdelning till staten.

Centerpartiet har länge krävt den markinventering som regeringen gett Akademiska hus att utföra och som vi idag fått höra resultatet av. Givet de försämrade ekonomiska förutsättningarna är det en imponerande ambition som Akademiska hus har. Ett skäl till det förbättrade möjligheterna att bygga är säkert de förändrade bullerriktvärden som regeringen tvingades ta fram i våras sedan en majoritet i riksdagen krävt det. Det är numera tillåtet att bygga lägenheter upp till 35 kvm vid 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, tidigare var det 60 dBA. Det vore intressant att veta HUR många av dessa nya studentbostäder som är ett resultat av Alliansens regelförenklingar.

Risken finns nu att staten genom Akademiska hus får en alltför dominerande ställning och att privata byggföretag inte kommer åt statlig mark och kan erbjuda alternativ. Akademiska hus finns endast på hälften av studieorterna och de övriga riskerar hamna vid sidan av staten satsning. Orter som Halmstad, Jönköping och Växjö måste förlita sig på privata studentbostadsföretag. Det är därför viktigt att säkerställa så likvärdiga förutsättningar ges också framöver.

Centerpartiet menar att regeringen fortfarande är passiv. Det räcker inte att motvilligt anpassa bullerreglerna, utan det måste tas ytterligare steg och en förändring av tillgänglighetskraven så att koncept och moduler kan göra bostäderna mindre kostsamma att bygga och billigare för studenter att hyra. Självklart ska studenter som har en funktionsnedsättning kunna bo och hänga tillsammans med studiekamrater, men dagens krav anses försvåra och stoppa bostäder, något som alla studenter drabbas av.

Byggandet i Sverige försvåras av långa och oförutsägbara planprocesser, regler och särkrav, överklaganden och en dålig rörlighet till följd av skatter och hyresreglering. Det vill Centerpartiet ändra på. Vid vår partistämma i Malmö om fem veckor kommer vi besluta om det och en översyn av riksintressen, med ett enklare strandskydd som ger ytterligare nya möjligheter till bostäder. Det ger resultat både i studieorternas gamla skyddsvärda stadskärnor och på attraktiva tomter i landets småorter och landsbygd.

Behovet av stora avgörande bostadspolitiska reformer döljs när regeringen på det är sättet tar åt sig äran för det andra åstadkommer, givet ett skriande behov, låga räntor och ett gynnsamt konjunkturläge.

 

 

fredag 4 augusti 2017

HAPPY PRIDE!

Idag har jag gjort ett undantag och bloggat på min centerblogg, här: https://www.centerpartiet.se/bloggar/ola-johansson---blogg/ola-johanssons-blogg/2017-08-04-happy-pride.html

Stockholm Pride pågår för fullt och eftersom jag är partiets talesperson i HBT-frågor, i kraft att jag är med i Riksdagens Civilutskott där bl.a. lagstiftning om familjerätt finns, valde jag att delge centerpartiets politik där och inte här. Tyvärr kunde jag inte delta i Stockholm, men i Falkenberg fanns jag. Kolla filmen från tåget här:
video
Ola Johansson, Centerpartiet

måndag 31 juli 2017

Det är jobben som tryggar välfärden (finns inga genvägar) - svar på facebookfråga

Till att börja med så måste vi konstatera att vi när det gäller pensionärernas väl och ve, pensionerna, kvalité och tillgänglighet på vård, omsorg och aktiviteter är helt avhängigt det ekonomiska utrymmet samhället har. Skatteintäkterna ska vara tillräckliga stabila över tid och användas så att de upplevs göra nytta för medborgarna och självklart komma de till del som behöver dem mest.

Vi behöver hålla andelen av befolkningen som är i arbete på en stabilt hög nivå, nu och i framtiden. Det är inget vi helt kan påverka själva, utan det styrs av händelser i omvärlden och andra politiska beslut. Att t.ex. föra en politik som gör att företag och kvalificerade jobb flyttar utomlands är inte bra. Med den befolkningskurvan vi ser framöver räcker det inte utan invandring. Om något parti utlovar skattesänkningar så måste det fiansieras och med den modell ett visst parti förespråkar kommer pensionerna därför på sikt att urholkas. Det ligger ju andr motiv bakom och det är bra att man genomskådar det.

Förändringar i pensionssystemet måste stödjas brett och över blockgänserna och vara stabila över tid. Viktigt att tänka på att det hela tiden finns ett inflöde av kapital till fonderna och det kommer sig av att människor jobbar - idag och i framtiden. Talet om "uppskjuten lön`" är felaktigt. Jobbskatteavdragen syftar till att stimulera till arbete och till inkomster som är beskattningsbara. RUT- och ROT-avdrag är skattefördelar som personer med låga inkomster och pensioner har lika stor ekonomisk nytta av som andra grupper. Utöver att de skapar arbeten och därmed skatteintäkter ger det möjligheter för fler att få tjänster utförda i och runt sina hem. Istället för att urholka och minska RUT- och ROT ska det utvecklas och breddas.

Centerpartiet vill se höjda pensioner för de mest utsatta, men med fortsatta skillnader mellan de som arbetat mycket och dem som inte har lika många år i arbete. Tjänstepensionen ska anpassas till en stigande medelålder. Men just mot bakgrund av att vi lever och håller oss friska längre behöver vi på sikt höja pensionsåldern och förmå fler att jobba längre, genom att höja åldersgränsen för LAS och att ge människor möjlighet att bygga på sin utbildning högre upp i åldrarna.

Avgångsvederlag, premier och fallskärmar sticker i ögonen, speciellt om det gäller personer vars löner betals av skattekollektivet, d.v.s dig och mig. Jag tror i och för sig inte de är av sådan storlek och mängd att det skulle göra någon skillnad om de togs bort. Istället skulle det betyda att chefs- och ledarskap i offentlig sektor inte anses tillräckligt attraktivt för de mest kompetenta att söka sig till. Istället väljer man näringslivet ,där detta är legio. Men det ska vara rimligt och stå i proportion till risken man tar med att byta bana och efter man behövt sluta sin anställning, för att förordandet tagit slut, ska man ha en trygghet under den tid som behövs för att åter hitta ett jobb där ens kompetens och erfarenhet kommer till nytta.

Vilket parti man ska välja är upp till var och en. Jag tror man gör sig själv och andra en björntjänst om man ensidigt ser till en enda fråga. Miljöfrågor är viktiga, utbildning, bostäder, att hela landet kan leva och utvecklas, företag och allra viktgiast en jobbpolitik där fler kan komma in och bidra till att stärka välfärden. Tack för ordet och tack ni som läste ända hit.
 
Ola Johansson