tisdag 18 april 2017

Byggprognoser går det inte att flytta in i

Regeringen slår sig för bröstet över att byggandet ökar men problemet kvarstår. Bostäderna är dyra och där de byggs fortsätter priserna att skena. Regeringen står handfallen inför denna utveckling och får befogad kritik av tre debattörer i GöteborgsPosten, SABO:s VD Anders Nordstrand och Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder och Jan Siezing på installatörsföretagen.

Andelen hyresrätter minskar och skälet till det är att det är betydligt lönsammare att bygga för den ägda marknaden. Boverkets prognoser pekar på ett behov om 710 000 bostäder fram till 2025 och att det råder bostadsbrist i 240 av landets 290 kommuner. Det är ingen absolut sanning. I själva verket har vi ett bostadsbestånd som är underutnyttjat och framförallt en trögrörlighet som gör att de bostäder som skulle behövas mest, den så kallade ”billiga hyresrätten” inte finns tillgänglig för dem som behöver det mest. Det är unga, nyanlända, ensamstående med låga inkomster i städerna som förlorar, liksom orter som har en efterfrågan, men som lider av låga marknadsvärden.

Regeringens subventioner är verkningslösa och byggbonusarna belönar sådana kommuner som skulle byggt ändå. Investeringsstöden går till lägenheter som endast de största och mest kapitalstarka bostadsföretagen klarar att bygga. Peter Eriksson och Magdalena Andersson strösslar med skattemedel. De tar från de fattiga och ger till de rika, när de istället borde se över de regler som hämmar bostadsinvesteringar i fattiga förorter, småkommuner och landsbygder.

Kommunala bostadsföretag som verkar i sådana miljöer hämmas av kraven på direktavskrivning och avstår därför från att bygga nytt och renovera, trots att behovet finns. Övergången till ny lagstiftning vilken har tvingats fram som en följd av EU-medlemskapet är det inte mycket att säga om. Men regeringen borde utreda förutsättningarna för att kringgå den när det gäller särskilda behov av bostäder för äldre, unga eller nyanlända. Den borde förbättra förutsättningarna för att kunna låna till bostadsinvesteringar genom utökande kreditgarantier eller så kallade landsbygdslån. Den borde också analysera vad det beror på att en så liten andel av miljonerna som avsätts till Boverket för hyresgarantier inte används.

Många kommuner har tillgångar de inte tillåts utnyttja i form av attraktiva strandnära lägen för bostäder. En friare tolkning av strandskyddslagen, där allt som inte är uttryckligen är förbjudet borde tillåtas, kan tillämpas redan nu om berörda Länsstyrelser verkligen vill. Kortare och enklare planprocesser, färre överklaganden och snabbare lovgivning behövs, men gör störst nytta där det redan byggs mycket.

 För att öka rörligheten behövs det nyproducerade hyresrätter. För att dessa, som ofrånkomligt byggs till högre kostnad med högre hyror, ska kunna utnyttjas måste de efterfrågas av sådana hushåll som redan bor. Därför behöver rörligheten öka med lägre flyttskatter och nya boendeformer som attraherar äldre. Hyresskillnader måste också utjämnas så att rörligheten också inom bestånden ökar. Den hyresreglering som finns är det verkliga skälet till att det fortfarande inte byggs hyresrätter i den omfattning som skulle behövas. Det borde även Marie Linder och Anders Nordstrand förstå vi det här laget.


 

 

söndag 9 april 2017

Mer öppenhet - mer demokrati

Dagar som dessa är det ett hedersuppdrag att få lov att verka i Bygdegårdarnas Riksförbud som ordförande. Landets största och helt dominerande samlingslokalorganisation, med 1425 medlemmar, står för allt det som vårt land just nu behöver som mest. Mötesplatser som står öppna för alla, över kulturella, språkliga och mänskliga barriärer, att diskutera i, glädjas med, eller att sörja tillsammans.

Idag söndag besökte jag från middagstid och ett par timmar framåt Eskelhem på Gotland. I år, 2017 firar de att den bygdegården, för 80 år sedan, stod färdig och öppnade sina dörrar. En mans-, eller kvinnoålder har den funnits där mitt i byn. Det året 1937 var kriget nära, sedan en despotisk rasist och hans anhang, med populistiska budskap och främlingsfientlig retorik, hade slagit undan benen för en bräcklig demokrati i Tyskland.

Vårt förbund bildades sju år senare 1944, mitt under brinnande världskrig. Just efter det första världskriget 1919 byggdes den första bygdegården i vårt land och 18 år senare uppfördes Eskelhem som jag besökte tidigare idag. Det är inte en speciellt lång tid för en farfar/morfar som snart blir 57 år gammal.

För snart 18 år sedan skrevs BR:s nuvarande idéprogram och sedan dess har samhällsförändringarna varit omvälvande. Se bara på digitaliseringen och vad det har betytt för informationsspridningen. Se på hur mångfalden har utvecklats och hur världsläget förändrats, först till det bättre och sedan till det sämre. Är det rätt att koppla samman världens konflikter och samhällsförändringarna med en så genuint lokalt förankrad företeelse som bygdegårdar? Jag säger ja! Bygdegårdarna behöver formulera om sitt uppdrag och stärkas som aktör i samhällsdebatten. Vi behöver bli bättre på att ta för oss av de satsningar som utlovas av olika regeringar för att stärka landsbygden.

När tillströmningen av asylsökande var som störst var det många av våra föreningar som öppnade sina hus för att erbjuda tak över huvudet. Idag, när integration är en av de största utmaningarna startar förbundet "Take my hand", ett integrationsprojekt med konkret innehåll och guidelines för föreningar och distrikt att arbeta med. Och som sagts tidigare, våra hus står öppna för demokratiska samtal, möten, kultur, fest och folkbildning. Nu som förr.

I Eskelhem valdes som mötesordförande Vi Unga-ordföranden i Stenkyrka Jennifer Olofsson 17 år, med mångårige distriktsordföranden Åke och sekreteraren Kristina på vars en sida. Att på det sättet som Vi Unga gör skaffa sig erfarenhet av att leda demokratiska möten, genom att anamma den traditionella teknik vi har att leda möten, fatta beslut och dessförinnan tillåta en fri debatt, med delaktighet och tydlighet, är en gärning som borde lyftas fram mer. Demokrati är inte att skrika slagord, att hota, eller förstöra. Det är inte heller att vara störst, starkast, äldst, manligast, våldsammast, svenskast, eller mest högröstad.

Den terror som vi just upplevt kan bara övervinnas med mer öppenhet, mer demokrati och likhet inför lagen. Det är tid för unga att ges utrymmen och en röst och det är tid att vi ger utrymmen åt de nya svenskarna att delta i politiken som samhällsengagerade i partier och föreningsliv.

Det var vad jag fick lära mig av Laholmsbon Muna Awash nere på bibliotekets café i Halmstad, tillsammans med Jenny Axelsson (C), bara några timmar före det att en 39-årig Uzbekier stal en lastbil inne i centrala Stockholm och skickade in vårt land i den största, snabbaste och mest brutala samhällsförändringen vi upplevt de senaste 18 åren.

9 april 2017
Ola Johansson
på ett hotellrum i Kiruna

fredag 3 mars 2017

Cykelställsfrågor underskattas

Idag deltog jag i den första Cykelriksdagen på Svenska Mässan i Göteborg, med en panel bestående av ledamöter från alla riksdagspartier. Här är mitt budskap kompletterat med tankar om cykelfrågor som väcktes i samband med debatten.

CP – Centerpartiet = Cykelpartiet
Kritiserade regeringen med representanter Johan Andersson (S) och Karin Svensson-Smith (Mp) för att den dröjt med Nationell Cykelstrategi. Den skulle varit klar 2016 och inte heller idag kunde besked ges när den kommer vara färdig. Utan strategi finns ingen vägledning för investeringar, prioriteringar, satsningar och regler.Stor publik på Svenska Mässna och direktsänt i SVT Forum den 3 mars kl 13-14.30.
Planera för cykel
Cykeln återtar sin plats i människors resvanor efter att ha varit åsidosatt länge. Som den alltid har i städer som Köpenhamn och Amsterdam, men likt i Sverige då mina föräldrar var unga och fortfarande är i delar av världen som inte haft den utveckling vi sett.

Jag som bostadspolitiker ser att just Cykeln är det transportslag på det naturligaste sättet knyter samman bostaden med det som brukar kallas för transportinfrastruktur.

Ser det som självklart att den alltid finns med och tar plats i planeringen av bostäder. Den bidrar till att knyta samman människor med olika bakgrund och förutsättningar på ett naturligt sätt – när alla cyklar. Ökad cykling är ett sätt att skapa integration. Alla kan cykla och när människor med olika socioekonomisk bakgrund möts på cykelbanan.

Centerpartiet anser att cykling ska ha en given plats som ett eget transportslag i infrastruktur. Först då kan investeringarna träffa rätt.

Cykelplanering är en del av det vi skulle vilja se ingick i vad som skulle kunna bli en regional bostads- och infrastrukturplanering, något en utredning föreslog nyligen, men som regeringen inte gått vidare med. Finansieringen ska då kunna fördelas mellan stat, kommuner, region med olika former av medfinansiering och avgifter på exempelvis bilparkering.

I tätorter
Det skall ges utrymme åt cyklister i trafikplaneringen, med cykelfartsgator, säkra korsningar, där den kommer i kontakt med motorfordon och gående, trygga och säkra cykelparkeringar vid knutpunkter. Gatuparkeringar tas bort och ersätts med cykelfält.

På landsbygden
Vinterväghållningen såväl i städer som längs vägarna ska ta hänsyn till framkomlighet för cykel.

Att ställa transportslag mot varandra som Mp vill är fel väg, då hela Sverige är väldigt stort. Kilometerskatten straffar avståndet mer än utsläppen och vi måste sträva efter fossilfrihet oavsett vilket transportslag det handlar om.

Cykelleder ska inte enbart utformas som turiststråk utan samtidigt vara ett medel för cykelpendlare. Raka vägar ska eftersträvas för den långväga cyklistens behov.

Säkrare cykling
Trafikanterna behöver utbildas och det gäller inte minst vi som cyklar i att ta hänsyn, följa regler och cykla säkert.

Trafikverket kan vara samordnare och inrätta ett cykelkansli, för kunskapande, regleringar och rådgivning till kommuner.

Cyklister har ett ansvar att vara synliga och uppmärksamma, bära hjälm. Men det är viktigt att bilister och framförallt förare av tunga fordon lär sig och förses med hjälpmedel, att vara uppmärksamma.
Moderator Klas Elm, Johan Andersson (s)
och Jakob Forssmed (Kd)
Det är alldeles för många som förolyckas och skadas. När nu cyklingen ökar (glädjande nog) måste vi se till att skadekurvan böjer av och avviker. Det handlar om vad cyklisten själv gör, men framförallt på att vi separerar trafikslagen och förtydligar reglerna.

Cykeln i kollektivtrafiken
Att kunna kombinera cykelpendling med kollektivtrafik vore förstås bra, fast när det är trångt på tåget uppskattar nog resenärerna att kunna använda de platser som finns. Bättre att skapa parkeringsmöjligheter vid pendelstationer och hållplatser och utveckla hyr- och lånesystem.

Främja cykling
Att subventionera inköp av exempelvis elcyklar är ingen bra politik. Hellre använda pengar till infrastrukturinvesteringar och behövs skattelättnader som friskvårdsavdrag måste det gälla all cykling.Nina Lundström (L), Erik Ottosson (m),
 Jimmy Ståhl (Sd), Karin Svensson-Smith
(Mp) och Emma Wallrup (V)
Föräldrar måste ta ansvar för sina barn i trafiken. Det är inte rimligt att ålägga skolan ett sådant ansvar.

Allt det här är sådant som borde finnas med i en nationell cykelstrategi och det kan inte nog understrykas hur viktigt det är för oss i CP att den presenteras snarast. Regeringens cykelpolitik har råkat ut för en pyspunka.


onsdag 1 mars 2017

Vad hände i Sverige? – Sverige!!

Orden är Donald Trumps – fritt översatt från ett av många märkliga framträdanden sedan han för ett par månader efter att han besatte det i särklass mäktigaste ämbetet i världen. Även om vi helst vill undvika det så blir allt vi gör här hemma speglat i amerikansk politik. På ett sätt lite nyttigt för ett litet land att bli uppmärksammade på det sättet av någon som uppenbarligen inte har koll. Man kunde ju hoppas att vi alla stod upp som en och sade: ”Nej det är fel! Sverige är ett tryggt och säkert land att leva i! Vi har världens bästa levnadsstandard, låg kriminalitet och en folkligt förankrad demokrati. Det är förvisso förhållandevis många anmälningar av våldtäkter och sexuella trakasserier, men det beror på att det finns en sträng lagstiftning. Kvinnor som anmäler vet att det tas på allvar och att de får skydd. Och så vidare”

Istället visar det sig att ett riksdagsparti tar sig för att använda en av Amerikas mest ansedda debattsidor åt att bekräfta bilden. ”Trump har rätt! Alla Svenskar som läser tidningar, lyssnar på radio och ser på TV har fel!” Jag syftar då på Sverigedemokraterna och som det verkar finns det en direktlinje mellan deras partikansli här i Stockholm till Trumpadministrationen och alla hans anhängare, långt ut på högerkanten. Detta oroar mig – på riktigt!

Vad händer då i Sverige – egentligen? Vi har en regering som visserligen har fel politik och lägger skattepengar på helt fel saker. Nu verkar det som de själva börjar förstå hur fel det är, så de drar tillbaka förslaget på kilometerskatt, de riktar om förslaget på vinstbegränsning av privat utförda välfärdstjänster och de kommer inte genomför den hårt kritiserade bankskatten. Tidigare har de talat om att de inte längre kommer att införa kvotering på kön i bolagsstyrelser.

Det har föreslagits att Alliansen genom att lägga en gemensam budget nu skulle kunna fälla regeringen med stöd av SD. Det är fel väg att gå, menar Centerpartiet. Alliansen ska återta makten genom vinna val och 2018 samla fler anhängare än de rödgröna. Vi kan inte basera ett långsiktigt värdebaserat regeringsalternativ bestående av M, C, L och KD på aktivt stöd från ett främlingsfientligt parti som SD, vars ekonomiska politik är väsensskild från vår egen.

Begreppet ”jag delar din uppfattning” har fått en annan innebörd. Det betyder numera ”jag bryr mig inte om att ta reda på vad du tycker, varför och vart det eventuellt leder, utan delar på facebook, eftersom du tycks hata något, eller någon, jag inte känner eller ens vill förstå.” Så okritiska har vi blivit och jag inser nu att denna text vida överstiger vad folk vanligtvis orkar läsa. Så jag slutar här.

söndag 19 februari 2017

Nyspråk och sanningens sexualliv

Nu är man ju inte helt ensam över att låta indignerad över Donald Trump´s slirande med fakta, vare sig i går i Melbourne, Florida, eller vid andra tillfällen. Att inget speciellt hände i Sverige just igår är nu vid det här laget uppenbart. Det ska bli intressant att höra USA:s UD:s förklaring, men knappast klargörande.

Leesburgh, Virginia - 4H-gården
Vad den nyvalde presidenten ägnar sig åt är en systematisk förskjutning av bildsättningen gentemot hemmaopinionen och vad som oroar mig mest nu är att jag tror det kan lyckas. Medan hans stackars stab, med vicepresidenten Mike Pence som sin främste företrädare, gör vad de kan för att förklara, förringa och förenkla, fortsätter anklagelserna att hagla mot etablerad forskning, oberoende media, samt opponenter av olika slag. Vad omvärlden tror och tycker är ointressant för honom och för dem. För de som valt att ansluta sig till Trump, handlar det om att hålla med, vara till lags och flyta med strömmen. Annars förlorar du jobbet och det lilla du fått av inflytande och stunder i rampljuset. Dom som gjort det valet kommer att stå bakom honom, ända tills dess han faller och krossar dem alla.

Som ni kanske känner till var jag på ett av Donald Trump's valmöten i höstas och lät mig påverkas av den stämning han lyckades skapa. Känslan, där i Leesburgh, Virgina, kan ha varit liknande vad som upplevs i miljöer där alla tycker likadant, eller förväntas göra det och där deras känslor bekräftas av den som står på scenen. En artist, en politiker, en predikant. På mötet träffade jag en (vad jag tror) ganska typisk Trump-anhängare, Mark, en Sales Manager, boende i Hagerstown, Maryland, gift och far till tre döttrar. På sin facebooksida beskriver han sig som conservative. Vi är vänner och har sedan jag kom hem - i chock över valresultatet - haft en diskussion över facebooks chat om vad som sker i USA, i Europa och världen. Det är en vänskap som jag gläder mig åt och som ger perspektiv på saker. Jag tror Mark är ganska representativ för dem som röstat. Inte dum och inte rasist. Dock omöjlig att övertyga om värdet av globalisering, riskerna med klimatförändringar, sakernas tillstånd (även i Europa), fyktingars situation, USA:s roll och effekterna av olika yttranden från presidenten.
Heléna i samtal med vännen Mark.

Det som slår mig är hur likt han och dessa stödtrupper agerar om vi jämför med hur anhängare till Sverigedemokraterna agerar. Jag tycker mig se samma sorts nätforum bland Trumpanhängare som hos vår egen SD-svans. Jämfört med Donald Trump är vår egen Åkesson en BoyScout, för att använda ett amerikanskt bildspråk. Det vi ser hända nu i USA är precis samma saker som vi oroas av håller på att ske här hemma. Nämligen att ett parti och dess främste företrädare väljer att förlita sig på ett starkt nationalistiskt budskap, där främlingar anklagas för både det ena och det andra. Där sanningen sätts på undantag och där den som vill berätta om det anklagas för att ljuga och gå någon annans ärende. När etablerade partier säger sig vilja öppna dörren för samtal med SD så bereds marken för en Svensk Trump och varför då inte från vårt eget etablerat konservativa parti.

Vi kan Trump-vokabulären vid det här laget. "Fake News", Alternative facts", allt som hämtat ur den klassiska Orwell-romanen från 40-talet, 1984. Då när den skrevs 1948 var det med hotet av ett repressivt Sovjetunionen. Nu är det högerextrema nationalister i hela världen som använder Nyspråk, med föreställningen att ”krig är fred, frihet är slaveri och okunnighet är styrka.”

Hanna, Heléna och jag. Just efter jag gett en intervju i P4
Det ska bli intressant att se vilka som vågar sluta upp bakom Trump och vilka utöver John Mc Caine inom Republikanska paritet som öppet kritiserar. Den nationelle säkerhetsrådgivaren fick sparken efter att ha tjuvstartat Putin-lobbyismen. Nu är det frågan vem som vågar sticka huvudet i snaran. Ett tips på någon med "rätt sorts" internationell erfarenhet skulle kunna vara Sverigedemokraternas förre rättspolitiska talesperson Kent Ekeroth. Han lär såvitt jag vet vara tillgänglig och öppen för förslag. Han har det temperament som krävs och måhända även röka att bjuda på.

Nåja det sista platsar väl i kategorin alternativa fakta. Att han skulle ha muckat gräl i krogkön och tillsammans med riksdagskollegan Erik Almqvist varit ute och jagat folk med järnrör är fortfarande betraktat som "fake news" inom den Sverigedemokratiska hegemonin.

Käll- och faktakoll är inte saker som prioriteras i den nätvärld där sanning är något som blir till genom delning. Att Melbourne ligger i Australien känner de flesta till, nu vet vi att en sådan ort även finns i Florida. Större är inte världen. Under den månad som gått sedan Trump svors in har vi lärt oss hur det går till att manipulera sanning i stor skala.

En positiv spaning skulle kunna vara att just Donald Trump och alla han klavertramp får svenskar att begripa farorna med att sluta ifrågasätta politisk propaganda och demagogi. Några partier och enskilda politiker kommer att drabbas och dras med den dag då Trump faller och USA:s president heter Mike Pence. So help me God - ske din vilja!